Tjenester

Tjenester

CFD Marine AS tilbyr avanserte strømningsberegninger og CFD relaterte tjenester til den marine sektor. Foruten beregninger og analyser bidrar vi i planlegging, tilrettelegging og dokumentasjon. Ellers bidrar vi med måling og oppfølgning i forbindelse med modell- og/eller fullskala tester. Resultatene kvalitetssikres gjennom følsomhetsanalyser.

Med markedets fremste teknologi og datakapasitet kan vi utføre hele seks avanserte beregninger samtidig. Ved bruk av overlappende grid kan flere hendelsesforløp simuleres parallelt, en umulig oppgave i eksperimentelle tester. Resultatene presenteres på en lettfattelig og tilgjengelig måte både underveis og i etterkant av prosjektet. Sammen med våre kunder og programvareleverandører er vi en aktiv bidragsyter til videreutvikling av teknologien og avdekker stadig nye anvendelsesområder.

Ta gjerne kontakt for å se om vi kan bidra til å løse dine utfordringer.

CFD Simulering & Analyse

CFD beregninger er komplekse og kompetansekrevende. Resultatet kan visualisere hvordan vær og vind, bølger og strømninger påvirker marine installasjoner og fartøy i gitte situasjoner. Dette gir en dypere forståelse av hvordan strømningen forflytter seg som igjen gir designere og konstruktører en god indikasjon på hvordan objektet vil oppføre seg. Dette danner et viktig beslutningsgrunnlag for designprossesen og optimalisering av fartøyer. Ny teknologi og kraftigere beregningskapasitet har økt presisjonen og effektiviteten betraktelig. Med utarbeidet metodikk er det også mulig å kvalitetssikre resultatene uten å måtte gå veien om omfattende modellforsøk.

 

 

Forskning & Utvikling

CFD Marine AS vil være med på å videreutvikle CFD teknologien. Det betyr at vi kontinuerlig forsker frem nye metoder og rutiner for økt presisjon og effektivitet og blir i stand til å løse stadig mer avanserte problemer og utfordringer. Prosessen avdekker også nye anvendelsesområder og flere spennende muligheter dukker opp.  I CFD Marine AS er dette en naturlig del av hverdagen.

Designoptimalisering

CFD Marine AS er en nyttig samarbeidspartner i produktutvikling og optimaliseringsprosesser.

Tidligere var det vanlig å bygge fysiske modeller for å studere hvordan væske og luftstrømminger oppfører seg i og rundt et produkt. Det er både ressurskrevende og kostbart.  Moderne CFD beregninger har et høyt presisjonsnivå og er langt mer effektive. Med CFD er det i dag mulig å teste ulike design mot flere simuleringsparametere samtidig og foreta justeringer allerede før produktet forlater tegnebordet.

Med banebrytende teknologi og metode utforsker CFD Marine AS alternative designløsninger raskt og kostnadseffektivt. Vi utfører både manuelle og automatiske optimaliseringer. I en automatisk optimalisering samarbeider CAD og CFD programmene om å komme frem til den beste kombinasjonen mellom ytelse og kundens kriterier. Manuelle beregninger vurderer alternative designløsninger opp mot hverandre for å finne forbedringspunkter.

 

 

 

Dokumentasjon

CFD Marine AS ønsker å levere et godt beslutningsgrunnlag til våre oppdragsgivere og legger stor vekt på å utarbeide solide, pålitelige og lettfattelige rapporter. Vi benytter mye grafikk og animasjon til å illustrere resultatene og utarbeider presentasjonsmateriell etter ønske. For å sikre en god arbeidsflyt åpner vi for innsyn i beregningene underveis i prosjektet.

Kvalitetssikring
Presisjonen i moderne CFD beregning er svært pålitelig. Men, som så ofte ved innføring av ny teknologi, er det knyttet en viss usikkerhet til resultatene. Vi gjennomfører alltid følsomhetsanalyser og kontroller mot tester for å kvalitetssikre våre produkter.